Dana 30.01.2024. godine u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH održana je izborna Skupština Udruženja operatera sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

Udruženje operatera sistema pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH čine ovlašteni operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to: Ekopak d.o.o. Sarajevo i Eko život d.o.o. Tuzla, te ovlašteni operateri sistema za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom Kim Tec Eko d.o.o. Vitez i Zeo seko-sistem d.o.o. Sarajevo.

Jednoglasnom Odlukom na mandatni period od četiri (4) godine povjerenje su dobili:

•    Jasmin Osmanović, Eko život d.o.o., predsjednik Udruženja

•    Elma Babić-Džihanić, Zeos eko-sistem d.o.o., potpredsjednica Udruženja

Predsjednik Komore, gosp. Mirsad Jašarspahić, dosadašnja predsjednica Udruženja, gđa. Amela Hrbat, Ekopak d.o.o. i prisutni  čestitali su novoizabranom rukovodstvu.

Gđa. Hrbat se osvrnula na dosadašnji rad Udruženja, koje egzistira već 5 godina, tokom kojih je organizovano niz edukativnih radionica, promotivnih kampanja u cilju podizanja svijesti, okruglih stolova, konferencija, i najznačajnije od svega tokom kojeg su svi ovlašteni operateri sistema ostvarili postavljene ciljeve., te uspostavili dvosmjernu komunikaciju sa ključnim subjektima implementacije Pravilnika: primarno sa Ministarstvom okoliša I turizma, Federalnom upravom za inspekcijske poslove, te Fondom za zaštitu okoliša FBiH.  

Novoizabrano rukovodstvo se zahvalilo na povjerenju, gdje je predsjednik Udruženja, gosp. Osmanović istaknuo: “Udruženje operatera sistema Federacije Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu biti pouzdan i efikasan partner sa resornim ministarstvom i svim drugim institucijama i međunarodnim organizacijama s ciljem kreiranja pravnog okvira baziranog na pravnoj stečevini EU-a i najboljim evropskim praksama u upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, te elektronskim i elektroničkim otpadom.