Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 30.12.2022. godine u Službenim novinama Federacije BiH broj 104/22 objavilo Uredbuo kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za plaćanje za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad.

Imajući u vidu da su se sistemi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, te otpadom od elektronskih i elektroničkih proizvoda uspostavili i razvijali na osnovu Pravilnika za ove posebne kategorije otpada koje je ovo ministarstvo donijelo 2012., odnosno za 2013, godine smatramo da je donoišenje Uredbe korak naprijed, obzirom da uredbe donosi Vlada, a pravilnike resorni ministri. Na ovaj način je dat značaj uspostavljenim sistemima.

Suština Uredbe je da je operater sistema je definisan kao pravno lice koje radi po principu “poduzene odgovornosti proizvodjača”, te da moze biti osnovan isključivo od strane pravnih lica koja se bave stavljanjem u promet ambalaže. Uvedena je obaveza prijave ambalaže kod intrenet prodaje.

Racinalizovano je podnošenje Godišnjeg izvještaja operatera sistema: umjesto prikupljanja ovjerenih i potpisanih izvještaja svih obveznika koji sa operaterom imaju zaključen ugovor,Uredba definiše obavezu operatera sistema za dostavljanjemlisteliste obveznika sa navedenim količinama ambalaže koju su prijavili. 

Uredba uvodi strožiju kontrolu obveznika sistema koji se nisu uključili u sistem i koji ne izmiruju svoje obaveze na vrijeme: operater sistema ce biti u obavezi da u Godišnjem izvjestaju za Ministarstvo naznači obveznike koji sa 31.03. nisu izmirili svoje obaveze, tj koji nisu platili naknade. Takođe, obaveza operatera sistema je da obveznike koji ne plaćaju naknadu označi i u informacionom sistemu Fonda. Osim toga, iz važećeg Pravilnika je preuzeta obaveza da obveznici koji izbjegavaju plaćanje naknada to ne mogu izbjeći, jer neizvršavanje obaveza znači njihovo akumuliranje i retroaktivno plaćanje Fondu u znatno većem iznosu.

Uvedena je obaveza da obveznici sistema trebaju operateru sa kojim imaju ugovor i Fondu poslati sve informacije vezane za promjenu u svom poslovanju (zatvaranje, promjena djelatnosti i sl.) I da prijave ambalažu za period do navedenih promjena,

Obveznici koji raskidaju ugovor sa jednim operaterom i prelaze kod drugog ili idu iz Fonda kod operatera ili obrnuto, će od sada biti u obavezi da prvo izmire sve svoje obaveze, a dokaz o izmirenim obavezama trebaju dostaviti novom operateru i Fondu.

Uvedena je obaveza plaćanja opće naknada koju će svi obveznici sistema plaćati Fondu u paušalnom iznosu od 30 KM jednom godišnje prilikom podnošenja godisnjeg izvještaja,

Višeslojni materijali se više neće tretirati kao zasebna kategorija ambalažnog materijala ni kod prijave od strane obveznika, ni kod ciljeva za reciklažu, već će se prijavljivati u kategoriju dominantnog materijala (za Tetra Pak – gdje dominira karton – prijava ide u kategoriju papir-karton i sl.).

Definsane su novčane kazne od 6.000 KM do 8.000 KM za pravno lice, a u ponovljenom prekršaju 9.000 KM do 10.000 KM, te za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 KM do 4.000 KM, odnosno 4.500 KM do 5.000 KM u ponovljenom prekršaju, ako ne dostavi operateru sistema ili Fondu godišnji izvještaj, ako ne unese podatke u informacioni sistem Fonda i ako dostavi neispravan ili netačan izvještaj. 

Upravni nadzor će vrsiti Federalni tržisni inspektorat i Federalni urbanističko – ekološki inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove
Uredba se primjenjuje od 01.01.2023. godine. 

Tekst uredbe možete preuzeti ovdje.