U Općini Novo Sarajevo u Paromlinskoj ulici br. 64 (preko puta Velepekare) otvoreno je reciklažno dvorište koje je namijenjeno selektivnom odlaganju otpada. 

Kako bi unaprijedili sistem selektivnog prikupljanja otpada i njegovu reciklažu KJKP RAD je, uz finansijsku podršku operatera sistema Ekopak i Zeos eko-sistem, otvorio reciklažno dvorište u kojem  će građani moći besplatno odlagati ambalažni otpad: staklo, plastiku, papir, drvo, zatim elektronski otpad: bijelu tehniku, računare, sijalice, te kabasti i građevinski otpad kao i automobilske gume.


Unutar reciklažnog dvorišta je postavljena i kućica „RE-USE – Ponovna upotreba“ gdje će građani moći donijeti stvari koje ne žele baciti, već ostaviti drugima za ponovnu upotrebu.

„Na ovaj način pružamo mogućnost građanima Kantona Sarajevo da sve navedene vrste otpada besplatno odlažu u reciklažno dvorište, kako se otpad ne bi nepravilno odlagao pored kontejnera”, kazala je direktorica KJKP RAD Vera Arnautović i dodala da KJKP RAD planira u narednom periodu u saradnji sa općinama Kantona graditi nova reciklažna dvorišta. Tako je u toku izgradnja reciklažnih dvorišta na području općina Ilijaš i Ilidža.

“Nabavkom nove savremene mehanizacije i izgradnjom reciklažnih dvorišta KJKP RAD uspostavlja kapacitete za upravljanje otpadom kakvi već funkcionišu u mnogim savremenim evropskim gradovima, a koje želimo da uspostavimo i u Kantonu Sarajevo. Na ovaj način spriječiće se odlaganje otpada pored kontejnera što stvara ružnu sliku našeg glavnog grada”, rekla je Arnautović.

Izgradnju reciklažnog centra u Novom Sarajevu pomogli su i operateri sistema FBiH Ekopak i ZEOS eko-sistem.

“Kao operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom Ekopak je opredjeljen za implementaciju projekata razvoja infrastrukture koja će omogućiti odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada na mjestu nastanka, sa svrhom njegove reciklaže. Jedan od takvih projekata je i novo reciklažno dvorište KJKP-a RAD u Sarajevu koje će građanima omogućiti selektivno odlaganje svih vrsta ambalažnog otpada koji se može reciklirati. Ovom prilikom pozivamo građane i pravna lica iz Općine Novo Sarajevo da koriste ovo reciklažno dvorište, te da staklene boce i tegle, plastiku, kartonske kutije, drvene palete i limenke odlože u posebne kontejnere. Na ovaj način će se smanjiti količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiji Smiljevići, a ambalažni otpad iz reciklažnog dvorišta će biti transportovan na reciklažu gdje će dobiti novu vrijednost”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

“Elektronski otpad potpada pod opasni otpad koji ne smije završiti na deponiji. Ovom prilikom pozivamo sve građane Kantona Sarajevo da svoj elektronski otpad odlažu u reciklažnom centru u specijalne kontejnere i time pomognu da naš okoliš bude puno čišći”, kazala je pomoćnica direktora ZEOS eko-sistema Elma Babić-Džihanić.