Ekopak od početka svog operativnog rada uspješno sarađuje sa JKP Komrad d.o.o. iz Bihaća i ima značajnu ulogu u moderniziranju poslovanja ovog komunalnog preduzeća.

Uspješna saradnja nastavljena je i u 2022. godini, pa je tako u srijedu 27.07.2022. godine, u Gradskoj upravi Grada Bihaća potpisan Ugovor o nabavci, ugradnji i stavljanju u funkciju prvih podzemnih kontejnera za odvojeno odlaganje otpada u gradu Bihaću. 

Ugovor je potpisan između Grada Bihaća, JKP Komrad d.o.o. Bihać i Ekopaka, te predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje koja je započela još 2013. godine kada je zaključen prvi ugovor o uspostavi i razvoju primarne selekcije ambalažnog otpada iz čvrstog komunalnog otpada u Općini Bihać. 

Cilj ovog zajedničkog projekta je smanjenje broja postojećih otvorenih, nadzemnih kontejnera u užem jezgru grada, kao i omogućavanje selektivnog odlaganja otpada u posudama koje su namijenjene za razdvajanje papira, plastične ambalaže, stakla i ostalog kućnog otpada. 

Tako će Ekopak sufinansirati nabavku, ugradnju i stavljanje u funkciju jednog podzemnog eko-otoka koji se sastoji od četiri posebna kontejnera i to tri za reciklabilne materijale (žuti za plastiku, plavi za papir, zeleni za staklo) i jednog crnog za miješani komunalni otpad. 

Treba napomenuti da je svaki kontejner volumena tri kubna metra, što znači da će se sa tri kontejnera postići kapacitet kao sa 12 klasičnih kontejnera, čime se štedi na prostoru. Kontejneri će biti postavljeni u centru Grada Bihaća.

Vrijednost ugovora je oko 80.000 KM, a realizacija projekta trebala bi se okončati u naredna dva mjeseca, po izvršenoj nabavci i pribavljanju potrebne dokumentacije vezano za ugradnju. 

Ugovor je u ime Grada Bihaća potpisao gradonačelnik Šuhret Fazlić, ispred Ekopaka direktorica Amela Hrbat, te JKP Komrad d.o.o. Bihać direktor Mehura Selimović. 

Sastanku je prisustvovao i jedan od osnivača Ekopaka, direktor Bihaćke pivovare Edin Ibrahimpašić, kao i Vildana Zulić iz Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima Grada Bihaća. 

Na sastanku je istaknuto da će Grad Bihać, u saradnji sa svojim komunalnim preduzećem, nastaviti aktivnosti čija je svrha uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom.