Količina reciklirane staklene ambalaže u regionu Zapadnog Balkana još uvijek je daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Dok članice EU recikliraju 70% staklene ambalaže godišnje, u Srbiji ta količina iznosi tek 44%, u Sjevernoj Makedoniji 30%, a u Bosni i Hercegovini je propisani cilj 12%, istaknuto je na regionalnoj online konferenciji na kojoj je predstavljen projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

Projekat je pokrenula Njemačka razvojna saradnja - GIZ, u saradnji sa operaterima ambalažnog otpada – kompanijama Sekopak, Pakomak i Ekopak, a koji se sprovodi u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa NALED-om, Redah-om i Zels-om kao implementacionim partnerima.

„U procesu pristupanja EU, Njemačka je potpuno posvećena pružanju podrške partnerima na Zapadnom Balkanu u rješavanju izazova zaštite životne sredine. U sektoru upravljanja otpadom mnoge zemlje u Evropi se suočavaju sa brojnim poteškoćama, naročito kada je u pitanju ambalažni otpad. Ove izazove ne može savladati jedan akter jer oni zahtjevaju udružene snage i snažno i trajno partnerstvo. Zbog toga Njemačka razvojna saradnja podržava naše partnere da omoguće ekonomski efikasan lanac vrijednosti reciklaže stakla. Nadamo se da ćemo zajedno stvoriti bolju budućnost“, rekao je Christian Schilling, Šef odjeljenja za razvojnu saradnju u Ambasadi Nemačke u Beogradu.

Na događaju je istaknutoda je za poboljšanje okvirnih uslova zauspostavljanje ekonomičnog lanca vrijednosti reciklaže stakla u regionu ključno povećanje količine sakupljenog stakla, kao i postavljanje preduslova za ponovnu upotrebu staklenog otpada.

„Projekat smo počeli ambiciozno i oko 1.000 reciklažnih kontejnera krenulo je ovog mjeseca da pristiže u Sombor, Niš, Bihać, Novi Travnik, Štip i Ilinden. Kompletna oprema biće postavljena do kraja marta, a sa našim partnerima operaterima, sigurna sam da ćemo lako ostvariti i jedan od glavnih ciljeva, a to je da u ovim opštinama uvećamo sakupljene količine za 20%“, istakla je Violeta Jovanović, izvršna direktorica NALED-a.

„Ekopak od 2013. godine radi na razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u našoj zemlji, u okviru kojeg je pokrenuto je i prikupljanje staklenog ambalažnog otpada.

Postignut je odgovarajući stepen reciklaže, koji za naše prilike nije mali. Ukupno smo do sada prikupili i predali na reciklažu više od 5.000 tona ili oko 300 kamiona samo ove vrste ambalažnog otpada.

Međutim, prostora za unaprjeđenje ima, pa smo se rado priključili ovom regionalnom projektu, jer je upravo jedan od ciljeva da se u pilot općinama u sve tri države stopa prikupljanja staklene ambalaže poveća za 20%.

Grad Bihać i Općina Novi Travnik nisu slučajno izabrani. Ekopak ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa komunalnim preduzećima Komrad Bihać i Vilenica Čistoća Novi Travnik, koji prikupljaju i u sistem Ekopaka isporučuju ne samo stakleni ambalažni otpad, već i plastiku, papir i višeslojnu ambalažu.

Osim što je projektom planirano povećanje stope prikupljanja staklene ambalaže, cilj je i da se postave temelji za isplativi lanac vrijednosti reciklaže stakla i dobije model koji bi se primjenjivao na ostale općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, a što će biti naš doprinos razvoju cirkularne ekonomije u zemlji.“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Konferencija je okupila sve partnere na projektu, kao i gradonačelnike pilot opština, koji su zaključili daje presudno napraviti korak ka profitabilnoj kružnoj ekonomiji u regionu. Projekat upravljanja staklenom ambalažom sprovodise u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom - develoPPP.de koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.