BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

15 03.19.

POZIV GRAĐANIMA OPĆINE CENTAR

Trenutno je u toku kampanja selektivnog prikupljanja ambalaže, ambalažnog otpada i E-otpada putem posuda koje su postavljene od strane operatera EKOPAK i ZEOS Eko-sistem.

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo implementira projekat pod nazivom „Zajedno mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“, od septembra 2018. do juna 2019. godine. Projekat je odobren u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar.

Trenutno je u toku kampanja selektivnog prikupljanja ambalaže, ambalažnog otpada i E-otpada putem posuda koje su postavljene od strane operatera EKOPAK i ZEOS Eko-sistem. Posude su postavljene u 5 škola: OŠ Safvet-beg Bašagić, OŠ Hasan Kikić, OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, OŠ Nafija Sarajlić i OŠ Alija Nametak. Kampanja traje do 20 maja 2019. godine.

Cilj kampanje je, kroz aktivizam građana i škola, dati doprinos selektivnom prikupljanju ambalažnog i E- otpada, unaprijediti svijest i povećati informiranost građana o zaštiti okoliša u Opdini Centar.

Svjetski dan reciklaže obilježava se 18. marta 2019. godine. Obilježavanjem Svjetskog dana reciklaže teži se promjeni svijesti vlada, privrede, lokalnih zajednica, medija i pojedinaca širom svijeta i pruža im se pomoć da vide reciklažni materijal kao sirovinu, a ne kao otpad.

Pozivamo građane Općine Centar, da se pridružite obilježavanju Svjetskog dana reciklaže i da selektivno prikupljeni otpad donesu u jednu od 5 osnovnih škola u vremenskom periodu od 9.00 do 15.00 sati. Selektovani ambalažni i E-otpad se može donijeti svaki radni dan u 5 škola, u istom periodu, sve do 20 maja 2019. godine.

Video džingl za aktuelnu kampanju selektivnog prikupljanja ambalažnog i E- otpada u Općini Centar, koji je kreiran kroz projekat, možete pogledati na FB stranici COORa tj. ovoj lokaciji:

https://www.facebook.com/CentarZaOkolisnoOdrziviRazvoj/videos/532422407283902

Kontakt osoba za detaljnije informacije je Mr Dragana Selmanagić (dragana@coor.ba), tel: 033 205 430 ili 212 467. Više informacija o projektu možete nadi na ovim lokacijama:

http://www.coor.ba ili https://www.facebook.com/CentarZaOkolisnoOdrziviRazvoj

Arhiva