BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

17 02.19.

Ekopak prezentirao svoja iskustva i ostvarene rezultate

„Promocija upravljanja morskim otpadom i najboljih praksi u Jadranskom području“ – bila je tema međunarodne konferencije koja je održana u Sarajevu, a na kojoj su sudionici, eminentni stručnjaci, ukazali na problem drastično povećane proizvodnje plastike koja je prepoznata kao velika prijetnja morskom okolišu, turizmu i rekreacijskim aktivnostima.

U fokusu konferencije je bila općina Neum, gdje se trenutno implementira monitoring morskog otpada, ali i sagledava postojeća problematika otpada, te mogućnosti za unaprjeđenje stanja.Ovom prilikom je naglašeno da se problem plastike očitava tokom poplava, gdje dolazi do začepljenja vodovodne infrastrukture i sistema. Takođe su najavljene projektne aktivnosti koje su usmjerene i na edukaciju građana. Tako će biti održane javne kampanje u saradnji sa školama u Sarajevu i Neumu, s ciljem da se mladi educiraju o temi negativnog uticaja plastike, ali ih motivirati da kreativno razmišljaju sa plastikom.

Na konferenciji su stručnjaci iz: Bosne i Hercegovine, Egipta, Kosova, Turske, Grčke, Albanije, Hrvatske, prezentirali pozitivne prakse zaštite okoliša, uklanjanja i preveniranja otpada plastične ambalaže. Konferenciji su prisustvovali predstavnika relevantnih nadležnih bh. ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i RS, kao i operatera za ambalažni otpad EKOPAK i EUROBETA.

Ekopak je u okviru radionice prezentirao svoja iskustva i do sada ostvarene rezultate, te dao prijedloge za poboljšanje trenutnog stanja. Posebno su prezentirani rezultati rada naših partnera s područja Hercegovine „Duga“ i „Ladanušić čistoća“ koji rade na području općina koje se nalaze u slivu Neretve.

 

Arhiva