„Promocija upravljanja morskim otpadom i najboljih praksi u Jadranskom području“ – bila je tema međunarodne konferencije koja je održana u Sarajevu, a na kojoj su sudionici, eminentni stručnjaci, ukazali na problem drastično povećane proizvodnje plastike koja je prepoznata kao velika prijetnja morskom okolišu, turizmu i rekreacijskim aktivnostima.

U fokusu konferencije je bila općina Neum, gdje se trenutno implementira monitoring morskog otpada, ali i sagledava postojeća problematika otpada, te mogućnosti za unaprjeđenje stanja.Ovom prilikom je naglašeno da se problem plastike očitava tokom poplava, gdje dolazi do začepljenja vodovodne infrastrukture i sistema. Takođe su najavljene projektne aktivnosti koje su usmjerene i na edukaciju građana. Tako će biti održane javne kampanje u saradnji sa školama u Sarajevu i Neumu, s ciljem da se mladi educiraju o temi negativnog uticaja plastike, ali ih motivirati da kreativno razmišljaju sa plastikom.

Na konferenciji su stručnjaci iz: Bosne i Hercegovine, Egipta, Kosova, Turske, Grčke, Albanije, Hrvatske, prezentirali pozitivne prakse zaštite okoliša, uklanjanja i preveniranja otpada plastične ambalaže. Konferenciji su prisustvovali predstavnika relevantnih nadležnih bh. ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i RS, kao i operatera za ambalažni otpad EKOPAK i EUROBETA.

Ekopak je u okviru radionice prezentirao svoja iskustva i do sada ostvarene rezultate, te dao prijedloge za poboljšanje trenutnog stanja. Posebno su prezentirani rezultati rada naših partnera s područja Hercegovine „Duga“ i „Ladanušić čistoća“ koji rade na području općina koje se nalaze u slivu Neretve.