Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo započeo je implementaciju projekta pod nazivom „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“. Projekat je odobren u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar.

 

Planirano vrijeme realizacije projekta je septembar 2018. - juni 2019. godine. Saradnici na projektu su: EKOPAK, d.o.o. (operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom), ZEOS eko-sistem, d.o.o. (operater za upravljanje E- otpadom) i Centar za zdravo starenje Općina Centar.

Primarna ciljna grupa na projektu su učenici i nastavnici u 5 osnovnih škola na području Općine Centar (OŠ Alija Nametak, OŠ Safvet-beg Bašagić, OŠ Hasan Kikić, OŠ Nafija Sarajlić i OŠ Silvije Strahimir Kranjčević). Druga ciljna grupa su korisnici Centar za zdravo starenje i Savjeti u 6 MZ-a u kojima su smještene osnovne škole i Centar.

U okviru planiranih aktivnosti, COOR će se dominantno fokusirati na analizu anketiranja stanovništva sa područja sljedećih MZ-a: Koševo II, Bardakčije, Trg Oslobođenja-Centar, Ciglane-Gorica, Marijin Dvor-Crni Vrh i Mejtaš Bjelave. Kako okoliš nema granica, svi građani sa područja Općine Centar mogu učestvovati u anketiranju.

Ljubazno molimo građane da popune anketu koja je dostupna na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU2XfkSPATQbrulSq4Ayc4y98-FONtuzuPZnrNOEM3uYyWFg/viewform