BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

05 11.18.

Istraživanje javnosti/građana u Općini Centar

 

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo započeo je implementaciju projekta pod nazivom „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“. Projekat je odobren u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar.

 

Planirano vrijeme realizacije projekta je septembar 2018. - juni 2019. godine. Saradnici na projektu su: EKOPAK, d.o.o. (operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom), ZEOS eko-sistem, d.o.o. (operater za upravljanje E- otpadom) i Centar za zdravo starenje Općina Centar.

Primarna ciljna grupa na projektu su učenici i nastavnici u 5 osnovnih škola na području Općine Centar (OŠ Alija Nametak, OŠ Safvet-beg Bašagić, OŠ Hasan Kikić, OŠ Nafija Sarajlić i OŠ Silvije Strahimir Kranjčević). Druga ciljna grupa su korisnici Centar za zdravo starenje i Savjeti u 6 MZ-a u kojima su smještene osnovne škole i Centar.

U okviru planiranih aktivnosti, COOR će se dominantno fokusirati na analizu anketiranja stanovništva sa područja sljedećih MZ-a: Koševo II, Bardakčije, Trg Oslobođenja-Centar, Ciglane-Gorica, Marijin Dvor-Crni Vrh i Mejtaš Bjelave. Kako okoliš nema granica, svi građani sa područja Općine Centar mogu učestvovati u anketiranju.

Ljubazno molimo građane da popune anketu koja je dostupna na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU2XfkSPATQbrulSq4Ayc4y98-FONtuzuPZnrNOEM3uYyWFg/viewform 

 

Arhiva