Sarajevo, 21.10.2016. - Nakon postavke prvog podzemnog eko-otoka u sarajevskom naselju Hrasno, projekat „Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ se realizuje predviđenom dinamikom. Podzemni eko-otok je izgrađen i postavljen u naselju Čengić Vila. 

Građanima se na taj način omogućava da odvojeno odlože ambalažni otpad po vrstama ambalaže: papir u plavi kontejner, plastiku u žuti, staklo u zeleni kontejner, dok je za otpad koji je neiskoristiv u procesu reciklaže predviđen crni kontejner. Ambalažni otpad koji se odvojeno odloži na navedenim lokacijama će biti prikupljen posebnim namjenskim vozilom za pražnjenje podzemnih kontejnera, te će se pripremiti za transport na reciklažu.

Projekat zajednički realizuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP „Rad“ Sarajevo i „Ekopak“ - prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, a planirano je postavljanje još tri ovakva podzemna eko-otoka u Kantonu Sarajevo. Projekat predstavlja početak novog pristupa postupanja sa otpadom po uzoru na uspješne sisteme koji se razvijaju u Evropi u proteklih 20 godina.