Zahvaljujući Ekopaku sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH nastavlja funkcionisati

13.07.2016. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u Službenim novinama Federacije BiH broj 54/16 objavilo Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Ovo praktično znači da Ministarstvo povlači Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, nezakonit akt objavljen 03.02.2016. godine, te da se nakon više od pola godine zastoja, neizvjesnosti  i zabrinutosti, kako proizvođača, uvoznika, distributera i trgovaca koji su obveznici plaćanja naknada, tako ostalih učesnika sistema prikupljanja i reciklaže i iskorištenja ambalažnog otpada, koji je Ekopak uspostavio putem mreže od više od dvadeset javnih komunalnih i privatnih sakupljača iz svih dijelova Federacije BiH, sve vraća u ranije stanje.

Kao osnovicu za objavu Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federalno ministarstvo okoliša i turizma navodi Rješenje Konkurencijskog vijeća BiH broj 06-26-3-007-II/16 od 30.03.2016., donešeno po Zahtjevu Ekopaka, kojim je naloženo Ministarstvu da stavi van snage i primjene Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom objavljen u Sl. novinama FBiH broj 8/16 od 03.02.2016.g., jer je preliminarno utvrđeno da je Ministarstvo povrijedilo odredbu člana 4. Zakona o konkurenciji BiH u smislu donošenja Pravilnika kojim se ograničava tržište na način da se nameće obaveza operaterima sistema da sve obaveze uključujući i sve ugovore koje operateri imaju zaključene sa drugim privrednim subjektima (Zagađivačima i Sakupljačima), kao i preostala neutrošena finansijska sredstva, prenijeti na JU Fond za zaštitu okoliša FBiH, čime se direktno zatvara tržište i eliminiše konkurencija, odnosno onemogućava rad privrednim subjektima koji su posjedovali Rješenje o dozvoli za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Evidentno je da je jedini Ekopak ustao u zaštitu interesa ambalažne privrede i uspostavljenog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, ukazujući na nezakonite radnje Ministarstva, pri čemu smo bili izloženi pritiscima i diskreditovanjima, kako bi naše insistiranje na provođenju zakona bilo minimizirano i prikazano kao druga krajnost.

Još jednom je dokazano da uspostava dugoročnog, transparentnog i efikasnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom nije eksperiment lokalnog karaktera, već kompleksan i dugoročan proces kojim može upravljati samo kredibilan i odgovoran operater sistema, koji ima znanje iz ove oblasti, koji stručno i odgovorno zastupa interese svojih klijenata, ali i potrošača i društva u cjelini. 

Sve ovo u konačnici znači da nastavljamo raditi u skladu sa odredbama starog Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, Sl. novine FBiH broj 88/11 i 28/13.

Pozivamo sve proizvođače, uvoznike, distributere i krajnje snabdjevače koji se još uvijek nisu uključili u sistem Ekopaka da nam se jave, kako bi ojačali platformu privrede okupljenu oko Ekopaka i nastavili djelovati u pravcu u kojem smo i započeli: razvijati održiv sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom zakonito, stručno, profesionalno, transparentno, po najvišim etičkim standardima i po najnižim održivim troškovima, sa najmanjim uticajem na potrošačke cijene i najvećim benefitima za okoliš u Federaciji BiH, u čemu će Ekopak istrajati.

Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, kao i Rješenje Konkurencijskog vijeća BiH možete preuzeti ovdje.