BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

12 07.16.

Od nove školske godine učenici OŠ "Aleksa Šantić" učestvuju u reciklaži

Sarajevo, 12.07.2016. - Nakon što su učenici i rukovodstvo OŠ "Aleksa Šantić" izrazili želju da se uključe u Sistem Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, danas je Ekopak isporučio 2 seta kontejnera i 7 setova kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. 

Tako će s početkom nove školske godine učenici imati na raspolaganju 9 eko otoka u koje će odlagati ambalažni otpad koji nastane nakon svakodnevne konzumacije proizvoda. Osoblje škole će zajedno sa Ekopakom sprovesti i odgovarajuće edukativne aktivnosti namijenjene povećanju svijesti učenika o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada i reciklaže, a prikupljeni ambalažni otpad će redovno servisirati ovlašteni sakupljač iz Ekopakovog Sistema, i transportovati ga na proces dalje obrade i reciklaže.

20160712_090212.jpg
20160712_090008.jpg
20160712_090025.jpg
20160712_090127.jpg

Arhiva