Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u tajnosti i iako mu je to zakonska obaveza bez bilo kakvih rasprava sa zainteresovanim stranama, a prije svega sa operaterom sistema koji već petu godinu na terenu implementira Pravilnik i u ime ambalažne privrede uredno ispunjava sve obaveze koje isti propisuje, objavilo Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH broj 8/16).

Ekopak je kao odgovoran operater sistema i povodom objave Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom preduzeo niz aktivnosti s ciljem zaštite svog poslovanja i zaštite interesa svojih klijenata: 

- da se za ambalažu plaćaju najniže održive naknade i da se te naknade troše za svrhe za koje su i namjenjene

- uspostavu sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada zasnovanog na najboljim evropskim praksama. 

Poduzete aktivnosti već daju rezultate.

Postupajući po Zahtjevu Ekopaka Konkurencijsko vijeće BiH naložilo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma privremenu mjeru stavljanja van snage i primjene Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 8/16)

Imajući u vidu činjenicu da je objavom Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 8/16) Federalno ministarstvo okoliša i turizma grubo prekršilo odredbe Zakona o konkurenciji BiH: zatvorilo je tržište, eliminisalo konkurenciju i dalo monopol Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Ekopak se obratio Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine, koje je postupajući po zahtjevu Ekopaka dana 30.03.2016.g. donijelo Rješenje broj 06-26-3-007-3-II/16 o privremenoj mjeri kojom se:

- Nalaže Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da privremeno stavi van snage i primjene Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Sl. Novine FBiH br 8/16)

- Privremena mjera se određuje u trajanju od tri mjeseca i istu je moguće produžiti ukoliko to bude potrebno i opravdano u smislu člana 40. Zakona.

- Rješenje je konačno i biće objavljeno u Službenom glasniku BiH, službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta.

U obrazloženju ovog Rješenja se navodi: „Konkurencijsko vijeće je preliminarno utvrdilo da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma povrijedilo odredbu člana 4. stav (1) Zakona o kokurenciji u smislu donošenja Pravilnika kojim se ograničava tržište na način da se nameće obaveza operaterima sistema da sve obaveze uključujući i sve ugovore koje operateri imaju zaključene sa drugim privrednim subjektima (Zagađivačima i Sakupljačima), kao i preostala neutrošena finansijska sredstva, prenijeti na JU Fond za zaštitu okoliša FBiH, čime se direktno zatvara tržište i eliminiše konkurencija, odnosno onemogućava rad privrednim subjektima koji su posjedovali Rješenje o dozvoli za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom.” U Prilogu III ovog obavještenja Vam dostavljamo najvažnije dijelove Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH. 


Rješenje Konkurencijskog vijeća BiH je objavljeno u:

- Službenom glasniku BiH broj 35/16 od 13.05.2016. godine, koji možete preuzeti ovdje,

- Službenim novinama Federacije BiH broj 41/16 od 27.05.2016. godine, koji možete preuzeti ovdje.

Ovo praktično znači da se nastavlja primjena Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Sl. Novine FBiH br. 88/11 i 28/13).

Pozivamo sve obveznike sistema koji se još uvijek nisu uključili u sistem Ekopaka da to učine kako bi ojačani Vašom podrškom nastavili djelovati u pravcu u kojem smo i započeli: razvijati održiv sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom zakonito, stručno, profesionalno, transparentno, po najvišim etičkim standardima i po najnižim održivim troškovima, sa najmanjim uticajem na potrošačke cijene i najvećim benefitima za okoliš u Federaciji BiH, u čemu će Ekopak istrajati.