BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

05 02.16.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 8/16)

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u potpunoj tajnosti i bez bilo kakvih konsultacija sa zainteresovanim stranama, a prije svega sa operaterima sistema koji već petu godinu na terenu implementiraju Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 88/11 i br. 28/13) i ispunjavaju sve obaveze koje isti propisuje, objavilo Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH broj 8/16). Ovim Pravilnikom je Ministarstvo praktično ukinulo operatera sistema i sve aktivnosti vezane za ambalažu i ambalažni otpad prebacilo na Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Iako je prema zakonima BiH i F BiH, kao i Aarhuskoj konvenciji čiji je potpisnik država Bosna i Hercegovina, Ministarstvo bilo u obavezi provesti javnu raspravu i čuti mišljenja zainteresovanih strana i uraditi sveobuhvatnu analizu primjene Pravilnika od 2012. godine do danas, Ministarstvo je propustilo sve naprijed navedeno i po ubrzanoj proceduri objavilo Pravilnik.

Objavom ovog Pravilnika presao je da važi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 88/11 i 28/13). Osim toga, operaterima sistema je naloženo da svu svoju imovinu, uključujući i sva neutrošena sredstva sa računa, prebaci na Fond za zaštitu okoliša FBiH, za šta će Ministarstvo formirati posebnu komisiju.

 

Imajući u vidu brojne propuste koje je Ministarstvo napravilo donošenjem ovog Pravilnika, kao i njegovu nezakonitost, te činjenicu da bi njegova primjena zahtjevala kršenje niza zakona Federacije BiH, Ekopak će poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštite svog poslovanja i zaštite interesa proizvođača, punilaca, uvoznika, distributera i krajnjih snabdjevača, da za ambalažu plaćaju najniže održive naknade i da se te naknade odgovorno troše za svrhe za koje su i namjenjene: uspostavu dugoročnog, transparentnog i efikasnog sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, prema najboljim evropskim praksama.

 

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 8/16) možete preuzeti ovdje.

Arhiva