Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u potpunoj tajnosti i bez bilo kakvih konsultacija sa zainteresovanim stranama, a prije svega sa operaterima sistema koji već petu godinu na terenu implementiraju Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 88/11 i br. 28/13) i ispunjavaju sve obaveze koje isti propisuje, objavilo Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH broj 8/16). Ovim Pravilnikom je Ministarstvo praktično ukinulo operatera sistema i sve aktivnosti vezane za ambalažu i ambalažni otpad prebacilo na Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Iako je prema zakonima BiH i F BiH, kao i Aarhuskoj konvenciji čiji je potpisnik država Bosna i Hercegovina, Ministarstvo bilo u obavezi provesti javnu raspravu i čuti mišljenja zainteresovanih strana i uraditi sveobuhvatnu analizu primjene Pravilnika od 2012. godine do danas, Ministarstvo je propustilo sve naprijed navedeno i po ubrzanoj proceduri objavilo Pravilnik.

Objavom ovog Pravilnika presao je da važi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 88/11 i 28/13). Osim toga, operaterima sistema je naloženo da svu svoju imovinu, uključujući i sva neutrošena sredstva sa računa, prebaci na Fond za zaštitu okoliša FBiH, za šta će Ministarstvo formirati posebnu komisiju.

 

Imajući u vidu brojne propuste koje je Ministarstvo napravilo donošenjem ovog Pravilnika, kao i njegovu nezakonitost, te činjenicu da bi njegova primjena zahtjevala kršenje niza zakona Federacije BiH, Ekopak će poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštite svog poslovanja i zaštite interesa proizvođača, punilaca, uvoznika, distributera i krajnjih snabdjevača, da za ambalažu plaćaju najniže održive naknade i da se te naknade odgovorno troše za svrhe za koje su i namjenjene: uspostavu dugoročnog, transparentnog i efikasnog sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, prema najboljim evropskim praksama.

 

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službene novine FBiH br. 8/16) možete preuzeti ovdje.