Prvi ovlašteni operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, Ekopak, je u skladu sa zahtjevima Pravilnika, 31.03.2016.godine ispunio svoju obavezu i dostavio Izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša FBIH.

Više od 500 proizvođača ambalaže, uvoznika, punioca, distributera i krajnjih snadbjevača/trgovaca je ukazavši svoje povjerenje Ekopaku prenijelo svoje zakonske obaveze u 2015. godini i na taj način učestvovalo u uspostavljanju sistema  Zelene tačke u BiH, tj. transparentnog, održivog i efikasnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim opadom u Federaciji BiH.

Sukladno tim obavezama, Ekopak je zahvaljujući mreži privatnih sakupljača i javnih komunalnih preduzeća iz Federacije BiH predao na reciklažu i iskorištenje više od 8.000 tona svih vrsta ambalažnog otpada, čime je ispunjen cilj za reciklažu i iskorištenje od 25%, te specifični ciljevi po ambalažnim materijalima kako slijedi: staklo 8%, papir 25%,metal 6%, plastika 12%, drvo 8%, višeslojni i ostali materijali 8%, ambalaža koja sadrži i/ili je onečišćena opasnim materijama 8%. Sa ponosom ističemo da smo prebacili ciljeve za materijale koji nemaju tržišnu vrijednost, odnosno čija je tržišna vrijednost ispod troškova prikupljanja i izvoza na reciklaži i iskorištenje, i to za staklo 90%, višeslojnu ambalažu 112%, te ambalažu koja sadrži i/ili je onečišćena opasnim materijama za 14%.

Broj općina sa kojima se uspješno uspostavlja sistem za selektivno odlaganje ambalažnog otpada je povećan. U 2015.godini je omogućena primarna selekcija otpada općinama: Kreševo, Kiseljak, Foča-Ustikolina i Travnik, te Kantonu Sarajevo i JP-u Nacionalni park Una. Pored toga, Ekopak je nastavio vršiti ulaganja u komunalnu infrastrukturu općina sa kojima su potpisani ugovori u prethodnom periodu.

Implementiran je veliki broj aktivnosti i projekata usmjerenih na edukaciju i promociju kapaciteta za odvojeno prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada, od edukativnih projekata za najmlađe do edukacije građana u lokalnim zajednicma.

Ekopak je u novembru 2015. dobio još jedno važno međunarodno priznanje postavši član EXPRA-e, čime je postao jedna od organizacija koje promovišu produženu odgovornost proizvođača ambalažnog otpada i princip rada „ne-za-profit“, a preko koje Ekopak ima pristup najboljim evropskim praksama i ekpertizu međunarodnih stručnjaka koji imaju rezultate u uspostavi i razvoju sistema u svojim zemljama.