Sarajevo, 04.04.2016. - Na osnovu ranije potpisanog ugovora o saradnji između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP "Rad" Sarajevo i Ekopaka, Ekopak je izvršio nabavku i primopredaju infrastrukture za uspostavu podzemnih eko otoka.

U sklopu projekta “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo” Ekopak je izvršio nabavku 20 podzemnih kontejnera za papir, plastiku, staklo i opšti otpad, koji će se postaviti na odabranim lokacijama u Sarajevu. Projektom je planirana uspostava 50 eko otoka, kao i nabavka specijalnih vozila koja će omogućiti pražnjenje kontejnera.

KJKP “Rad” Sarajevo će izvršiti građevinske radove za postavljanje eko otoka te redovno prazniti kontejnere i prikupljeni ambalažni otpad transportovati na proces dalje obrade i pripreme za reciklažu.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP "Rad" Sarajevo i Ekopak će u zajedničkoj saradnji sprovesti edukativne projekte i promotivne aktivnosti za građane koje su namijenjene povećanju svijesti o značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, tj. o uvođenju novog pristupa postupanja sa otpadom, kakav se u svim zemljama EU-a, ali i regije razvija zadnjih 20 godina.

Ekopak kao prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u našoj zemlji, kontinuirano radi na uspostavi Sistema Zelene tačke za reciklažu po uzoru na prakse i iskustva operatera sistema u krovnim evropskim organizacijama PRO EUROPE i EXPRA-i. Tako su u 17 općina u Federaciji izdvojena značajna sredstva za nabavku neophodne infrastrukture koju koriste komunalna preduzeća, a za protekle 4 godine uspješno je prikupljeno i reciklirano približno 30.000 tona ambalažnog otpada u ime svih društveno odgovornih kompanija koje su svoje zakonske obaveze po Pravilniku prenijele na Ekopak.