BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

07 09.12.

Održan sastanak u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

Dana 28.08.2012. godine, predstavnici Ekopaka su održali sastanak u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Pored ministrice Branke Đurić i njenih saradnika, sastanku su prisustvovali predstavnica Fonda za zaštitu okoliša, Tatjana Kapetanović; i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, Ibrahim Tirak.

Tema sastanka je bila primjena Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, objavljenog 28. Decembra 2011. godine, a koji je stupio na snagu 4. januara 2012. godine. Prema Pravilniku, svi privredni subjekti koji ambalažu ili proizvode u ambalaži stavljaju na teritoriju Federacije BiH imaju obavezu da se uključe u sistem i da plate naknadu za ambalažu. Ekopak, prvi ovlašteni operater sistema, i Fond za zaštitu okoliša su informisali prisutne o privrednim subjektima koji ispunjavaju svoje zakonske obaveze; a koji su ili prenijeli zakonske obaveze na Ekopak ili naknade za ambalažu plaćaju Fondu. Učesnici sastanka su saglasni da, u skladu sa Pravilnikom, ne postoji treći način ispunjavanja ove zakonske obaveze, odnosno da svi ostali privredni subjekti  ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze. Izbjegavanje uključenja u sistem ne znači i odlaganje obaveza, jer su one na snazi od januara tekuće godine, te svako odlaganje znači samo njihovo akumuliranje. Interes svih privrednih subjekata je uključivanje u sistem i redovno ispunjenje obaveza.

Nadalje, na sastanku je bilo riječi o unaprijeđenju postojećeg stanja sistema upravljanja ambalažnim otpadom, te podizanju svijesti privrednih subjekata- zakonskih obveznika- o važnosti uključenja u sistem, te važnosti implementacije Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu.

U cilju upoznavanja privrednih subjekata sa Pravilnikom, Federalno Ministarstvo okoliša i turizma planira organizvati edukativne aktivnosti s akcentom na edukaciju inspekcijskih službenika u cilju što efikasnije provjere stanja na terenu.

Federalno ministarstva okoliša i turizma će također raditi na promociji, Pravilnika i obaveza koje iz njega proizilaze.

Arhiva