BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

25 12.14.

Saopštenje u vezi sa upotrebom međunarodno zaštićenog znaka Zelena tačka

Obzirom na veliki broj upita o korištenju zaštićenog znaka "Zelena tačka" na ambalaži proizvoda, Ekopak objavljuje slijedeće saopštenje.

Zelena tačka je uredno registrovani žig na međunarodnom nivou sa priznatim pravom i u jurisdikciji Bosne i Hercegovine, pod brojem IR 653450 i pod brojem IR 653449. Registrovani žig predstavlja samostalno imovinsko dobro i svome nosiocu daje isključiva prava predviđena Zakonom o žigu BiH (Sl. Glasnik BiH br. 53/10). Ovim Zakonom je jasno propisano da neovlašteno korištenje prava na žig nije dozvoljeno. U skladu s čl. 49. st. 2. nosilac žiga ima pravo drugim licima zabraniti:

a) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe,

b) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom,

c) uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom,

d) korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklami.

Ukratko, nosilac prava na žig, odnosno ovlašteni korisnik žiga ima isključiva prava stavljati žig na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe, zatim nuditi robu, stavljati u promet ili obavljati usluge pod zaštićenim znakom, vršiti uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom, i koristiti zaštićeni znak u poslovnoj dokumentaciji ili u reklami.

Ispunjenjem visokih kriterija koje nalaže EU, stupanjem u članstvo i potpisivanjem ugovora sa PRO EUROPE-om, krovnom evropskom organizacijom operatera sistema sa sjedištem u Briselu, Ekopak je postao ekskluzivni davatelj prava na korištenje žiga Zelena tačka na tržištu BiH. 

Dobijanje prava na dodjelu znaka Zelene tačke je tržišna prednost Ekopaka koju imamo zahvaljujući ispunjavanju strogih uvjeta i visokih standarda poslovanja koje propisuje organizacija PRO EUROPE. Svaka upotreba predmetnog žiga na tržištu Bosne i Hercegovine bez prethodnog izričitog dopuštenja Ekopaka je protivna Zakonu o žigu BiH.

Ekopak je potpisivanjem ugovora sa PRO EUROPE-om preuzeo i obavezu da zakonski reguliše upotrebu znaka Zelena tačka na našem tržištu, tako da smo već počeli sa kontrolom njegovog korištenja. 

Najjednostavniji način pribavljanja prava na korištenje je da se obaveze iz Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Sl. N. FBiH br. 88/11 i Sl. N. FBiH br. 28/13) prenesu na Ekopak, čime se automatski dobija pravo na besplatno korištenje predmetnog žiga. Ukoliko neka ambalažna kompanija na neki drugi način reguliše svoje obaveze prema važećem Pravilniku, a želi da ima predmetni žig na ambalaži, potrebno je da potpiše ugovor o njegovom korištenju sa Ekopakom i da plaća određene naknade. Treća mogućnost je da se znak jednostavno ukloni i ne koristi na ambalaži, jer njegova upotreba nije obligatorna, ali svakako kompaniju koja ga koristi promoviše kao društveno odgovornu. 

Zelena tačka predstavlja poveznicu Ekopaka sa Evropom i dokaz je naših visokih standarda poslovanja, transparentnog, profesionalnog i etičkog odnosa svih naših zaposlenika. Našim klijentima, uz ispunjavanje zakonskih obaveza, obezbjeđujemo dodatnu vrijednost u građenju pozitivnog imidža kod potrošača i šire društvene zajednice.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve proizvođače ambalaže, uvoznike, punioce, distributere i krajnje snabdjevače da svoje obaveze koje proizilaze iz Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom prenesu na Ekopak i da ih ispunjavaju po najnižim održivim troškovima, a istovremeno obezbjede pravo besplatnog korištenja prestižnog i međunarodno zaštićenog znaka Zelene tačke na ambalaži. 

Ekopak će u budućnosti raditi na promovisanju značenja i značaja Zelene tačke, kako prema poslovnom sektoru, tako i prema potrošačima i široj društvenoj zajednici, što je jedna od naših obaveza koju smo preuzeli stupanjem u članstvo PRO EUROPE-a, a sve sa ciljem uspostave dugoročnog i transparentnog sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada zasnovanog na najboljim evropskim praksama i približavanja naše zemlje evropskim integracijama u ovom segmentu.

U prilogu se nalazi lista operatera sistema koji su ovlašteni od strane PRO EUROPE-a kao ekskluzivni davatelji prava na korištenje znaka Zelena tačka na tržištima svojih zemalja, iz kojeg je vidiljivo da je u svakoj zemlji od Evrope do Amerike samo po jedan operater sistema ovlašten za davanje prava na korištenje znaka Zelene tačke, pa ni naša zemlja u tom smislu nikako ne može biti izuzetak.
 
Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju:

Tel: 033 921 934

       061 160 025

       061 933 375

 ili putem e-maila: info@ekopak.ba

 

LISTA OPERATERA SISTEMA OVLAŠTENIH OD PRO EUROPE-a

Arhiva