BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Eko savjeti

06 12.13.

Kako se reciklira papir?

Papir ima nekoliko faza prerade od iskorištenog papira do recikliranog, novog papira. 

Nakon što se papirni i kartonski ambalažni i ostali otpad odlože u odgovarajuće kante za odvojeno odlaganje otpada. Papirni otpad može da se reciklira najmanje 7 pua. Papir se prvo potopi u kašastu smjesu u koju se ubcuju mjehurići vazduha . To je postupak flotacije, pri kojem štamparske i druge boje ostaju na površini, na pjeni koja se zatim odstranjuje. Tako očišćena kašasta smjesa se koristi za pravljenje recikliranog roto papira koji se zatim siječe na željene veličine i spreman je za upotrebu. Kartonska ambalaža i novine se uglavnom prave od recikliranog papira.

Pogledajte kratku animaciju o recikliranju papira preuzetu sa web stranice RecycleNow.com

Arhiva