BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

20 11.13.

Zajednički projekat Ekopaka, općine Gračanica i JP-a Komus "Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Gračanica" se uspješno razvija

Do sada je u okviru projekta kojeg zajednički finansiraju Ekopak, općina Gračanica i JP Komus postavljeno osam eko-otoka. Na svih osam se može odlagati ambalažni otpad od papira i plastike, a na pet je moguće odlaganje i staklenog ambalažnog otpada.

Plan je da se u općini Gračanica instalira dodatnih osam eko otoka, što znači da će u urbanom dijelu općine biti ukupno šesnaest eko-otoka, dok se ambalažni otpad iz rubnih dijelova sakuplja putem eko-vreća. 

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na edukaciji građana općine Gračanica o značaju razdvajanja ambalažnog otpada, kako bi postavljeni eko-otoci imali svoju punu funkciju.

O-E-K-POTPISIVANJE_1.JPG
kanta.jpg
DSCN0529.JPG
DSCN0525.JPG
DSCN0528.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_7.JPG

Arhiva