BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

04 04.16.

Isporučeno 20 podzemnih kontejnera za reciklažu ambalažnog otpada u Sarajevu

Sarajevo, 04.04.2016. - Na osnovu ranije potpisanog ugovora o saradnji između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP "Rad" Sarajevo i Ekopaka, Ekopak je izvršio nabavku i primopredaju infrastrukture za uspostavu podzemnih eko otoka.

U sklopu projekta “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo” Ekopak je izvršio nabavku 20 podzemnih kontejnera za papir, plastiku, staklo i opšti otpad, koji će se postaviti na odabranim lokacijama u Sarajevu. Projektom je planirana uspostava 50 eko otoka, kao i nabavka specijalnih vozila koja će omogućiti pražnjenje kontejnera.

KJKP “Rad” Sarajevo će izvršiti građevinske radove za postavljanje eko otoka te redovno prazniti kontejnere i prikupljeni ambalažni otpad transportovati na proces dalje obrade i pripreme za reciklažu.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP "Rad" Sarajevo i Ekopak će u zajedničkoj saradnji sprovesti edukativne projekte i promotivne aktivnosti za građane koje su namijenjene povećanju svijesti o značaju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, tj. o uvođenju novog pristupa postupanja sa otpadom, kakav se u svim zemljama EU-a, ali i regije razvija zadnjih 20 godina.

Ekopak kao prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u našoj zemlji, kontinuirano radi na uspostavi Sistema Zelene tačke za reciklažu po uzoru na prakse i iskustva operatera sistema u krovnim evropskim organizacijama PRO EUROPE i EXPRA-i. Tako su u 17 općina u Federaciji izdvojena značajna sredstva za nabavku neophodne infrastrukture koju koriste komunalna preduzeća, a za protekle 4 godine uspješno je prikupljeno i reciklirano približno 30.000 tona ambalažnog otpada u ime svih društveno odgovornih kompanija koje su svoje zakonske obaveze po Pravilniku prenijele na Ekopak.

20160307_093521.jpg
20160307_075754.jpg
20160404_083039.jpg
20160328_080915.jpg
20160404_083411.jpg

Arhiva