BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

04 11.14.

Uskoro u Općini Bihać trideset i jedan eko-otok

Danas je u Bihaću, u prostorijama JKP-a Komrad, potpisan ugovor o uspostavi 31 eko-otoka u ovoj općini. Ugovor su potpisali direktor JKP-a Komrad gdin Hadis Jusić i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

JKP Komrad iz Bihaća i Ekopak su polovinom prošle godine potpisali prvi ugovor o saradnji i sufinansirali nabavku dva vozila za prikupljanje ambalažnog otpada.

JKP Komrad je, uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, nabavio plave kontejnere za selektivno odlaganje ambalažnog papira. Da bi ti kontejneri bili stavljeni u funkciju i da bi se obezbjedilo prikupljanje i ostalih vrsta ambalažnog otpada (plastike, stakla, višeslojnih materijala, metala) Ekopak se ovim ugovorom obavezao da izvrši nabavku 64 kontejnera (36 zelenih i 28 žutih), što omogućava uspostavu 31 eko-otok sa po tri kontejnera.

Na ovaj način se projekat “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Općini Bihać” proširuje, čime se stvaraju uvjeti da se, kroz sistem Ekopaka, prikupljaju i predaju na reciklažu sve vrste ambalažnih materijala, a Općina Bihać jača imidž moderne općine kojoj je zaštita okoliša i upravljanje otpadom značajan segment.

B3.jpg
B1.jpg
B2.jpg

Arhiva