BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Propisi

U procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU, naša zemlja se opredjelila da uskladi svoje zakonodavstvo sa Acquis Communitaire, tj. pravnim tekovinama Evropske unije. Usklađivanje  zakonskih obaveza se vrši u svim segmentima, uključujući i segment zaštite okoliša.

Direktive i zakoni EU, a prije svega Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, postavljaju princip „produžene odgovornosti proizvođača“,  tj obavezu pred sve subjekte u životnom lancu ambalaže od proizvođača ambalaže, punioca (proizvođača gotovog proizvoda), preko uvoznika, distributera do trgovaca, da recikliraju i iskoriste ambalažni otpad koji nastaje na tržištu nakon konzumiranja njihovih proizvoda i to u procentima koje određuje država, dok se ne postignu ciljevi iz EU Direktive.

Mogućnost da ambalažna privreda, tj. zakonski obveznici: proizvođači ambalaže, punioci, uvoznici, distributeri i trgovci, osnuju svog operatera sistema preko kojeg ispunjavaju zakonske obaveze, je dobra praksa preuzeta iz evropskih zemalja, koja se pokazala najefikasnijom i najracionalnijom.

Sedam vodećih kompanija iz različitih ambalažnih branši iz cijele Bosne i Hercegovine je osnovalo Ekopak d.o.o. u skladu sa principom „produžene odgovornosti proizvođača“ koji je inkorporiran i u Pravilnik o upravljanju o ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH, Službene novine F BiH broj 88/11, od 28.12.2011. godine.

Zakon o zaštiti okoliša Federacije BiH
Zakon o upravljanju otpadom Federacije BiH
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH - Sl.N.FBiH br. 28/17
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH - Sl.N.FBiH br. 85/20
Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže
EU Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu
Odluka i Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
Rješenje Konkurencijskog vijeća o mjeri stavljanja van snage i primjene Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - Sl. Glasnik BiH br.35/16
Rješenje Konkurencijskog vijeća o mjeri stavljanja van snage i primjene Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom - Sl. Novine FBiH br.41/16
Rješenje o privremenoj mjeri - Službeni glasnik Republike Srpske br. 41
Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika Sl.N. 54-16 i Rješenje KV-a BiH Sl.N. 41-16
Sluzbene novine FBiH 63-16 KV - Kazna za FMOiT
Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom Sl.N.FBiH br.92/17
Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Sl.N.FBiH br.7/18

Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom Sl.N.FBiH br. 97/18