Ekopak i JKP Standard Konjic su potpisali ugovor za dalji razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada u Gradu Konjicu.

Direktor JKP-a Standard, Samir Memić, i direktorica Ekopaka, Amela Hrbat, dogovorili su nabavku dodatnih kontejnera za odvajanje plastike i papira. Ovim korakom značajno će se smanjiti količina miješanog komunalnog otpada koji završava na deponiji, dok će papir i plastika odloženi o ove kontejnere biti pripremljeni za reciklažu.

Projekat je nastavak inicijative započete 2020. godine kada je Ekopak opremio JKP Standard sa 37 zvona za staklenu ambalažu, što je doprinijelo povećanju reciklaže ovog materijala.

 Uvođenjem novih plavih i žutih kontejnera, građanima Konjica će biti omogućeno da svoj kućni otpad odlažu odvojeno, pridružujući se tako globalnim praksama reciklaže i unaprijeđujući okolišnu svijest u lokalnoj zajednici.