U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo je 10. aprila 2023. godine donijelo novi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj: 27/23. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16, 84/17 i 85/20).

 

Pravilnikom su propisani novi, veći ciljevi za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada koji u periodu 2023. - 2027. godina rastu sa 37% na 45%. Značajan je i porast specifičnih ciljeva za sve ambalažne materijale, osim za višeslojne. Naime, ukinuta je kategorija "višeslojni materijali", a obveznici će ovaj materijal prijavljivati u kategoriju materijala koji dominira: ako dominira karton - prijavljivat će se pod karton, ako dominira metal - pod metal i slično. Takođe je propisana obaveza da od ukupno propisanog općeg cilja 5% ambalažnog otpada mora biti izdvojeno iz komunalnog otpada.
Uvedena je obaveza kantona i javnih komunalnih preduzeća da uspostavljaju odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada. Operaterima sistema je olakšano podnošenje godišnjeg izvještaja tako što više neće biti potrebno prikupljati pojedinačne ovjerene i potpisane izvještaje obveznika sistema koji su na operatera prenijeli svoje obaveze, već će se umjesto toga dostavljati lista obveznika, a obvzenici su dužni da, osim kroz informacioni sistem operatera, izvještaje podnose i kroz informacioni sistem Fonda.

Integralni teskt Pravilnika možete preuzeti ovdje.