Program Eko-škole i međunarodno takmičenje Mladi Eko Reporteri organizira Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ sa info platformom Hoću.ba.  Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom i drugim partnerima poput Coca-Cole u BiH, Tretrapaku i Zeosu, Eko-škole su počele sa radom krajem 2018. godine i danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje.

Šta je Program MLADI EKO REPORTERI?

 • Program Mladi Eko Reporteri je licencirani internacionalni program koji se provodi u preko 45 zemalja svijeta s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.
 • U BiH se realizira četvrti put.
 • Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

Organizatori:

 • Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ – nacionalni operater za program Mladi Eko Reporteri Fondacije za ekološku edukaciju (FEE)
 • Hoću.ba info platforma
 • EKOPAK– prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom
 • Eko-škole u BiH

Propozicije:

 • Učesnici takmičenja trebaju imati između 11 i 18 godina i biti polaznici neke od osnovnih ili srednjih škola u Bosni i Hercegovini koje su uključene u program Eko-škole;
 • Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 takmičarom/kom (izuzev video rada u kojem može biti navedeno više autora);
 • Isti takmičar/ka može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan/na može biti nagrađen/a;
 • Radovi trebaju da pokriju jednu od zadanih tema za ovogodišnje takmičenje: “Zagađenje”, “Klimatske promjene” ili “Gubitak biodiverziteta”.
 • Radovi se mogu napraviti u jednoj od 4 kategorije:
  • Reportaža (Članak)
  • Fotografija (Pojedinačna reportažna Ili Pojedinačna fotografija ekološke kampanje)
  • Foto Priča (3-5 fotografija)
  • Kratki Video (Video reportaža Ili Video ekološke kampanje)
 1. REPORTAŽA (ČLANAK)
 • Pisani radovi ne smiju da pređu 1000 riječi;
 • Moraju da sadrže 1-3 ilustracije ili fotografije sa komentarom ispod slike ne dužim od 20 riječi;
 • Izvor svih crteža/fotografija koji nisu originalni mora da bude naveden;
 • Preporučuje se kratak, zanimljiv naslov od najviše 140 karaktera;
 • Rad mora sadržavati uvod, razradu i zaključak, te dati odgovor na pitanja ko, šta, gdje, kako i zašto;
 • Članci se šalju elektronskim putem, u word(.doc) formatu;
 • Prateće fotografije se također posebno šalju u JPEG ili PNG

Primjer pobjedničke Reportaže

        2. FOTOGRAFIJA

 1. Reportažna Fotografija
 • Reportažna fotografija mora imati naslov od najviše 140 karaktera;
 • Odnosi se na fotografiju koja prikazuje neki realni događaj ili momenat iz prirode (ne smije biti dorađivana);
 • Mora sadržavati opis od najviše 100 riječii komentar ispod fotografije od najviše 20 riječi ilisamo opis od najviše 120 riječi ukupno;
 • Opis i naslov trebaju da objasne ekološku vezu i/ili rješenje problema predstavljenih na fotografiji;
 • Fotografija mora biti dostavljena mailom sa rezolucijom 150-300 dpi, u jpg ili png format

Primjer pobjedničke Reportažne fotografije

      2. Fotografija Ekološke Kampanje

 • Odnosi se na fotografiju koja može biti “režirana” i “dorađivana”;
 • Naslov može sadržavati najviše 140 karaktera;
 • Opis može, a ili I ne mora, da ima najviše 100 riječi;
 • Opis i naslov trebaju da objasne ekološku vezu i/ili rješenje problema predstavljenih na fotografiji;
 • Fotografija mora biti dostavljena mailom sa rezolucijom 150-300 dpi, u jpg ili pngformat

Primjer pobjedničke Fotografije Ekološke kampanje
 1. FOTO PRIČA (3-5 FOTOGRAFIJA)
 • Ovo je također vrsta dokumentarne fotografije, koja ne smije biti “režirana”;
 • Ne podrazumijeva istu pojavu ili događaj slikanu iz raznih uglova već grupu raznih fotografija povezanih tekstom;
 • Rad mora sadržavati naslov (ne više od 140 karaktera);
 • Rad mora sadržavati i kraći opis kao uvod, ne duži od 100 riječi, te komentar za svaku od slika ne duži od 20 riječi;
 • Fotografije moraju biti dostavljene mailom sa rezolucijom 150-300 dpi u jpg ili png formatu, a prateći tekst dostavljen uword () formatu.

Primjer pobjedničke Foto reportaže

 1. VIDEO
 • Trajanje videa je do 3 minute (ovo NE uključuje odjavnu špicu sa imenima autora i izvorima podataka);
 • Video mora da bude propraćennaslovom (ne više od 140 karaktera);
 • Preporučuje se uvod i zaključak, korištenje dokumentarnog filma ili stila reportera/intervjua, te odgovaranje na pitanja tko, šta, kako, kada, gdje i zašto;
 • Preporučuje se da 70% završnog videozapisa čine originalne fotografije, video snimci i snimljeni zvuk učenika;
 • Ako se koriste dodatne fotografije, ilustracije, videii audio snimci, mora se navesti izravni autor/izvor;
 • Glazba se ne preporučuje u formi dokumentarnog videa;
 • Format mora biti kompatibilan sa YouTube servisom;
 • Video se treba postaviti na lični Youtube kanal, a mailom se šalje link na video koji treba da bude javan.

Primjer pobjedničkog Videa

Način prijave i rokovi:

 • Takmičari trebaju poslati svoj rad u skladu sa gore navedenim propozicijama na e-mail: ekoskole@munja.ba;
 • Rok za prijavu je: petka 07.05.2021. godine do 15:00;
 • Pored svoga rada potrebno je napisati u emailu i sljedeće informacije:
 • Ime i prezime takmičara
 • Datum rođenja
 • Naziv škole
 • Grad
 • Kontakt mobitel
 • Nepotpuni radovi, radovi koji nisu u skladu sa propozicijama i koji ne stignu na vrijeme neće biti uzeti u razmatranje.

Priručnik: 

 • Za dodatne ideje i upute kako kreirati efektne radove pogledajte PRIRUČNIKkoji je izradila Fondacija za ekološku edukaciju uz prevod kolega iz Crne Gore.
 • Također, pomoć možete potražitii u VIDEO TUTORIALIMA koje je izradila Fondacija za ekološku edukaciju.

Nagrade:

 • Stručni žiri odabrat će finaliste do 05.2021. godine.
 • Svi takmičari dobit će certifikat o učešću, a najbolji radovi šalju se ispred BiH i na međunarodno takmičenje. Svi pobjednici u BiH u svakoj kategoriji dobit će vrijedne nagrade na ceremoniji proglašenja, te će se njihovi radovi dalje promovirati u medijima i na Hocu.ba platformi.