Utorak 26.01.2021. u 10:00h - Konferencijaska sala Centra za mlade Zenica 
Kreativci će u utorak 26.01.2021. godine na Svjetski dan obrazovanja o zaštiti okoliša, u sklopu implementacije projekta „Recikliraj – profitiraj“, organizovati radionicu o zaštiti okoliša te Centar za mlade Zenica uključiti u sistem upravljanja ambalažnim otpadom.

Edukativna radionica će biti održana uz podršku predavačaiz projektnog partnera - Ekopak doo Sarajevo. Nakon radionice upriličiti će se instaliranje kanti za selektivno odlaganje otpada te postavljanje edukativno-informativnog panoa u holu Centra za mlade Zenica.

Sveukupni cilj našeg projekta „Recikliraj - profitiraj“ proizašao je iz same vizije Strategije upravljanja otpadom FBiH, a odnosi se na poboljšanje stanja okoliša i dalje sprečavanje pogoršanja stanja okoliša u FBiH, odnosno u ZDK. Ovaj cilj je odgovornost zajednice, a on ne može biti ostvaren ako nisu podijeljen i upoznat sa svim akterima zajednice. Konkretni (specifični) cilj projekta usmjeren je na upoznavanje i edukaciju mladih o uspostavljanju standarda pri prikupljanju, razvrstavanju i stavljanju u sistem upravljanja ambalažnog otpada u Centru za mlade Zenica.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. 

O Svjetskom danu obrazovanja o zaštiti okoliša - 26.01.

Deklaracija o Svjetskom danu obrazovanja o zaštiti životne sredine je usvojena 1972. godine na Konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu, gdje se posebno naglašava važnost obrazovanja o zaštiti životne sredine, gdje je naglašena potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterija koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija u očuvanju i unapređenju životne sredine.
Obrazovanje za životnu sredinu je dinamičan i participativni proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest koja omogućava da ekološki problemi budu identifikovani, nastoji da identifikuje vezu i nezavisnost interakcija koje se javljaju između okoliša i čovjeka i takođe brine da promoviše harmoničan odnos između prirodne i ljudske aktivnosti kroz održivi razvoj, a sve da bi se osigurala održivost i kvalitet sadašnjih i budućih generacija.
Neke od glavnih tačaka deklaracije su:

  • Čovjek je tvorac svog okruženja gdje ulaže svoje intelektualne, moralne, društvene i duhovne snage;
  • U evoluciji čovjeka na ovoj planeti, zahvaljujući brzom napretku nauke i tehnologije, čovjek je stekao moć da transformiše, na bezbroj načina i u neviđenim razmjerima, u okolini;
  • Dva aspekta ljudskog okoliša, prirodni i veštački, su neophodni za ljudsku dobrobit i uživanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i pravo na sam život.