Jedan od značajnih segmenata u funkcionisanju sistema reciklaže su komunalna preduzeća i stoga im Ekopak posvećuje posebnu pažnju.

S tim u vezi, u srijedu, 16.10.2019. godine održali smo sastanak s predstavnicima javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka. Sastanku su prisustvovali predstavnici JKP Komrad d.o.o. iz Bihaća, JKP Rad d.o.o. iz Ključa, JKP Bašbunar Travnik d.o.o, JKP Vilenica Čistoća d.o.o. iz Novog Travnika, JKP Vitkom d.o.o. iz Viteza, JKP Kostajnica d.o.o. iz Kreševa,  JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Kiseljaka, JP Komunalno d.o.o. Breza,  JKP Ušće Ustikolina,  JP Komunalac d.o.o. iz Kladanja i  JKP BIOŠTICA d.o.o. iz Olova.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o postignutim rezultatima, trenutnim izazovima i načinima za njihovo prevazilaženje, kao i o planovima za budućnost.

Treba naglasiti da Ekopak sarađuje sa javnim komunalnim preduzećima od 2013. godine i konstantno razvija svoju mrežu sakupljača s ciljem dašto manje ambalažnog otpada završi na deponijama.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici preduzeća Eko-Industrijski otpad Zizi d.o.o. iz Travnika, koji se bave preuzimanjem prikupljenog ambalažnog otpada od javnih komunalnih preduzeća, njegovog objedinjavanja i pripreme za reciklažu.