Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 97/18 od 05.12.2018. godine.

Vlada Federacije BiH je na 165. sjednici održanoj 29.11.2018. godine donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom.

Uredbom su utvrđeni nosioci aktivnosti na uspostavi ovog sistema, organizacija, struktura i način njegovog vođenja, faze i rokovi planiranja i uspostavljanja, uloga i obaveze svih korisnika/subjekata informacionog sistema, te dostupnost podataka ovog sistema.

Prema Strategiji zaštite okoliša FBiH, na području cijele Federacije BiH će biti uveden jedinstveni informacioni sistem koji objedinjuje protok informacija o svim vrstama otpada, dajući jednostavan i efikasan pristup informacijama tehničkog, pravnog, institucionalnog i financijskog karaktera.

Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 97/18 od 05.12.2018. godine možete pronaći na  https://www.ekopak.ba/bs/pages/2/propisi

Ekopak će sve svoje klijente i partnere na koje se odnosi ova Uredba na vrijeme informisati o izmjenama u podnošenju izvještaja.