BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

24 12.18.

Objavljena Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom

Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 97/18 od 05.12.2018. godine.

Vlada Federacije BiH je na 165. sjednici održanoj 29.11.2018. godine donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom.

Uredbom su utvrđeni nosioci aktivnosti na uspostavi ovog sistema, organizacija, struktura i način njegovog vođenja, faze i rokovi planiranja i uspostavljanja, uloga i obaveze svih korisnika/subjekata informacionog sistema, te dostupnost podataka ovog sistema.

Prema Strategiji zaštite okoliša FBiH, na području cijele Federacije BiH će biti uveden jedinstveni informacioni sistem koji objedinjuje protok informacija o svim vrstama otpada, dajući jednostavan i efikasan pristup informacijama tehničkog, pravnog, institucionalnog i financijskog karaktera.

Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 97/18 od 05.12.2018. godine možete pronaći na  https://www.ekopak.ba/bs/pages/2/propisi

Ekopak će sve svoje klijente i partnere na koje se odnosi ova Uredba na vrijeme informisati o izmjenama u podnošenju izvještaja.

Arhiva