BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Principi

Ekopak svoje djelovanje temelji na slijedećim principima:

 • Ispunjenje obaveza u skladu sa Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, uz najveće ekološke prednosti i sa minimalnim uticajem na cijene proizvoda u ambalaži.
 • Svi klijenti se tretiraju jednako. 
 • Naknade za ambalažu će se određivati prema stvarnim troškovima po ambalažnim materijalima. Neće biti unakrsnog subvencioniranja ambalažnih materijala.
 • Poslovanje po neprofitnom principu, što znači da namjera vlasnika nije da kroz aktivnosti Ekopaka ostvaruju profit. Potencijalni višak neće se dijeliti vlasnicima, već će se reinvestirati u aktivnosti Ekopaka.
 • Zalažemo se za transparentan rad, usklađen sa svim zakonskim zahtjevima i podložan svim provjerama ovlaštenih organa i institucija.
 • Svi podaci klijenata dostavljeni Ekopaku će biti zaštićeni i tretirani kao povjerljivi.

Šema funkcionisanja sistema

Šema funkcionisanja sistema